Categories

 

 

   

             

๏ยิ่งอยู่ไกล "ความคิดถึง" ยิ่งตรึงจิต 

 อยากถือสิทธิ์ตามไปพบในฝัน

เพื่อช้อนตาฉะอ้อนถามถึงสัมพันธ์  

ในโลกอันฟ้าไสวใต้แสงดาว  


 ๏หยาดน้ำค้างใสอย่างน้ำค้างเนตร

  เพราะซึ้งเลศแรงระทมกลางลมหนาว 

ไร้เขา...ผู้รู้ทุกข์สุขเหมือนทุกคราว 

เอื้อไอผ่าวอ้อมใจให้พักพิง 


 ๏ร่างสูงเด่นงามสง่าตาฝันเอ๋ย 

เป็นคนเฉยแต่จริงใจในทุกสิ่ง 

เมื่อเราผิดก็ห่วงคอยท้วงติง

จึงเทิดมิ่งขวัญชีวิตเหมือนมิตรมวล 


๏แล้วก็ได้ข่าวคราวเขาวันก่อน 

ส่งคำอ้อนมามากอยากพบด่วน 

ด้วยเวลาผ่านไปไม่ย้อนทวน 

แสนรัญจวนยามต้องพรากจากกันไกล 


 ๏โอ้วันนี้...วันสำคัญตื้นตันนัก 

มิรู้จักเลือกทางอย่างไรได้ 

ถุ้าไม่ไปพบเขาเราเสียใจ 

แต่ถ้าไปพบเขาเราเสียตัว 

  

 

"ขอบคุณแรงบันดาลใจ "วรรคทอง" รัำกที่ต้องเลือกของ

กรรณิการ์ หิรัญรัศมี

ขอบพระคุณครูกลอนเคยสอนสั่ง

และขอบพระคุณผู้เยี่ยมชมทุกท่านค่ะ


  อิงจันทร์ 
๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

Comment

Comment:

Tweet