Categories

อหังการ์ของดอกไม้

posted on 15 Mar 2012 21:16 by engjun
 
 
อหังการ์ของดอกไม้
 
 
สตรีมีสองมือ มั่นยึดถือในแก่นสาร
 
เกลียวเอ็นจักเป็นงาน      มิใช่ร่านหลงแพรพรรณ
 
สตรีมีสองตีน        ไว้ป่ายปีนความใฝ่ฝัน
 
ยืนหยัดอยู่ร่วมกัน      มิหมายมั่นกินแรงใคร
 
สตรีมีดวงตา        เพื่อเสาะหาชีึวิตใหม่
 
มองโลกอย่างกว้างไกล   มิใช่คอยชม้อยชวน
 
สตรีมีดวงใจ       เป็นดวงไฟมิผันผวน
 
สร้างสมพลังมวล     ด้วยเธอล้วนก็คือคน
 
สตรีมีชีวิต       ล้างรอยผิดด้วยเหตุผล
 
คุณค่า "เสรีชน"     มิใช่ปรนกามารมณ์
 
ดอกไม้มีหนามแหลม    มิใช่แย้มคอยคนชม
 
บานไว้เพื่อสั่งสม        ความอุดมแห่งแผ่นดิน
 


 

                                                                     ีระนันท์  พิตรปรีชา
 
                           (ประชาธิปไตย ๒๕๑๖)
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet